ธอส.ใจปำ้ขยายเวลา”รับของขวัญ”ลูกค้าผ่อนดีถึงสิ้นก.พ.

ธอส.เอาใจลูกค้ารายได้น้อยที่มีประวัติผ่อนชำระดี ขยายเวลาการรับเงินของขวัญ 1,000 บาทออกไปจนถึง 28 ก.พ.นี้  หลังบลูกค้ายังไม่มาติดต่อกว่า 100,000 ราย  นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ได้ขยายระยะเวลา “โครงการของขวัญปีใหม่ 2561”   ที่มอบให้ลูกค้า (ผู้กู้หลัก)  1,000 บาท ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขธอส.ออกไปเป็นวันที่ 28 ก.พ.นี้  จากเดิมสิ้นสุด 31 ม.ค.  

เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย  ซึ่งตั้งแต่ 26 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.มีลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมารับของขวัญปีใหม่แล้วจำนวน 55,153 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้ามีโอกาสนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 55 ล้านบาท   จากที่ลูกค้ามีสิทธิ์ทั้งหมด 109,954 ราย  สำหรับลูกค้า(ผู้กู้หลัก) ที่จะได้รับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทนั้น ทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วย (1) วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท (2) ตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) (3) มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน เป็นปกติสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด และตรงตามกำหนดเวลาชำระทุกเดือน และ (4) ต้องชำระเงินงวดของเดือนธ.ค.60 ในระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 60  ทั้งนี้ ลูกค้าที่ปฏิบัติได้ตรงตามเงื่อนไขสามารถติดต่อขอรับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทได้ด้วยตัวเอง ที่สาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ เพียงนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินงวดรอบเดือนธันวาคม 2560 ที่มีข้อความในใบเสร็จว่า “ของขวัญปีใหม่ – วินัยการผ่อนชำระ” พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ(ตัวจริง) มาแสดงกับเจ้าหน้าที่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews